Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

WSA w Warszawie potwierdza prawo wierzycieli alimentacyjnych upadłych dłużników do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dodano 02/14/17
W dniu dzisiejszym WSA w Warszawie uwzględnił skargę na decyzje odmawiające przyznania świadczeń do funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów od upadłego dłużnika. Jest to dopiero druga wypowiedź wojewódzkiego sądu administracyjnego w tej kwestii a zarazem pierwsza sądu warszawskiego. Zapadły wyrok może mieć istotne znaczenie dla orzecznictwa administracyjnego organów rozstrzygających wnioski o świadczenia z funduszu, tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

W dotychczasowej praktyce tych organów ogłoszenie upadłości dłużnika alimentacyjnego było często traktowane jako przesłanka odmowy ustalenia prawa do świadczeń z funduszu. Takie stanowisko organy uzasadniały treścią przepisów art. 3 ust. 2 oraz  3 jak również art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. a  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które przewidują wydanie przez organ prowadzący egzekucję zaświadczenia o jej bezskuteczności, podlegającego załączeniu do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń.

Jednak w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika alimentacyjnego komornicy odmawiali wydawania zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji, powołując się na art. 146 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości - po uprzednim jego zawieszeniu -  umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.  

Prowadziło to sytuacji, w której wierzyciele alimentacyjni upadłych dłużników byli w praktyce pozbawieni możliwości uzyskania pomocy z funduszu alimentacyjnego, bowiem organy gmin traktowały odmowę wydania przez komornika zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji jako przesłankę odmownego załatwienia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu.

Praktyka ta została zakwestionowana w dzisiejszym wyroku WSA. Sąd w ustnych motywach tego orzeczenia wskazał - podzielając w tym zakresie stanowisko pełnomocnika skarżącej - że ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zawiera osobną definicję bezskuteczności egzekucji (art. 2 pkt 2), która nie wyłącza ogłoszenia upadłości jako przyczyny takiego stanu. Sąd podzielił również stanowisko, że w odniesieniu do zobowiązań alimentacyjnych za czas po ogłoszeniu upadłości, bezskuteczność egzekucji należy badać z uwzględnieniem przepisu art. 343 ust. 2 ustawy - Prawo upadłościowe, który przewiduje ich zaspokajanie przez syndyka w terminach ich płatności. W konsekwencji rozpoznając wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu, organ właściwy dla wierzyciela powinien wystąpić do syndyka o udzielenie informacji o dokonywanych na tej podstawie wypłatach. Sąd podniósł również, że art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyraźnie wskazuje na możliwość dołączenia do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu zaświadczenia organu egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji albo oświadczenia wnioskodawcy stwierdzającego jej bezskuteczność. Stąd też brak zaświadczenia organu nie może stanowić samoistnej podstawy dla odmownego załatwienia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu. 

Orzeczenie nie jest prawomocne.
 

Stronę skarżącą reprezentował adw. Tymoteusz Barański 

 

Kontakt

Aleja Jana Pawła II 70 lok.2, 00-175 Warszawa
NIP: 5223047076, Regon: 36315120300000, KRS: 0000589865